Procedura reklamacyjna

REKLAMACJE


1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu

Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także

stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w

Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do

korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady)

oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca

wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

5. Reklamacja powinna zostać przesłana pisemnie lub elektronicznie na adres e-mail Sprzedawcy podany

w niniejszym Regulaminie.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i

poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu,

może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu uzyskania informacji na temat procesu

rozpatrzenia.

9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem wykonującego uprawnienia z tytułu rękojmi, koszty

reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i

ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć

rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w

umowie, to do siedziby Sprzedawcy pod adresem ul. Miłosna 16, 59-100 Polkowice.


GWARANCJA I SERWIS

1. Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

2. W przypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca treści gwarancji oraz czasu jej

trwania znajduje się w karcie gwarancyjnej.

3. W przypadku wykrycia wady w Produkcie – rowerze marki Kross, należy skontaktować się z dowolnym

salonem Sprzedawcy lub najbliższym punktem serwisowym ASO, wskazanym na stronach

internetowych producenta.

4. W przypadku wykrycia wady w Produkcie – rowerze marki Orbea, Galaxy, należy skontaktować się z

dowolnym salonem Sprzedawcy.

5. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu wydania Produktu Klientowi.

6. Gwarancja obejmuje: zwrot zapłaconej ceny, wymianę Produktu na nowy bądź jego naprawę.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnego zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni od dnia

jego otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na jego na adres e-mail.

8. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której wadliwy

Produkt został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa

od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego Produktu.

9. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem Produktu, termin

gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.